NÁŠ FACEBOOK

Vyhľadávanie

Liturgický poriadok

VT Čemerné

9. týždeň

24.2. - 1.3.2020


Pondelok:

moleben - 17:05

liturgia  -  17:30

Utorok:

liturgia  -  17:30

Streda:

VPD  -  17:30

Štvrtok:

moleben - 17:05

liturgia  -  17:30

Piatok:

VPD  -  17:30

---------------------------

Sobota:

liturgia  -  8:00

Nedeľa:

liturgia   - 7:30

liturgia   - 10:00

večiereň -  15:00

 

Liturgický poriadok

Vechec

9. týždeň

24.2. - 1.3.2020


Pondelok:

moleben - 17:05

liturgia  -  17:30

Utorok:

liturgia  -  8:00

Streda:

VPD  -  17:30

Štvrtok:

moleben - 17:05

liturgia  -  17:30

Piatok:

VPD  -  x x x

---------------

Sobota:

liturgia  -  x x x

Nedeľa:

liturgia  -  9:00

Katolícky kalendár

byzantského obradu

KALENDÁR

Katechéza

Katechéza: Kresťanský manžel II.

Vlastnosti kresťanského manžela

Mužnosť podľa Biblie


"Prečo sú muži a ženy odlišní? Nie je to len výchovou. Podľa nových výskumov sú rozdiely vrodené."

Po dvoch desaťročiach feministických pokusoch redukovať rozdiely medzi mužom a ženou na niekoľko anatomických odchýlok prichádza vedecký výskum s novinkou. Vyzerá to tak, že posledné experimenty odhalili záľubu chlapcov v autíčkach, dievčat v bábikách, a to bez ohľadu na naše snahy preorientovať ich. Len skúste posadiť dievčatko do izby plnej autíčok a nechajte ho hrať sa. Dopadne to asi tak, že kamión bude otecko, žltý autobus mamičkou a budú sa spolu rozprávať. Zverte chlapcovi bábiky a o chvíľku uvidíte, ako Barbie hádže do Kena ručné granáty!

 

Skôr ako muž porozumie úlohe manžela, musí pochopiť, čo znamená byť mužom.

 

Počas šiesteho dňa stvorenia, keď sa Boh pripravoval na stvorenie nositeľa svojho obrazu: "Nato Boh povedal: Urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby! Nech vládne nad rybami mora i nad dobytkom a divou zverou a nad všetkými plazmi, čo sa plazia po zemi! A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, ako muža a ženu ich stvoril (Gn 1,26 - 27).

 

Hoci muž a žena majú podobu Božieho obrazu, boli stvorení ako dve odlišné bytosti. Biblický odkaz je jasný: "A Boh ich stvoril ako muža a ženu." Spisovateľ Mike Mason to nazýva "tajomnou, presvedčivou kombináciou rovnakosti a rozdielnosti." Tá rovnakosť im dala pred Bohom rovnaké postavenie a rovnakú cenu. Rozdielnosť bola vytvorená Bohom, aby boli obaja spojení svojou vzájomnou závislosťou a odrážali tak podstatu trojjedinosti Boha. Bez ohľadu na intenzitu úsilia našej kultúry vymazať tieto rozdiely nemožno obísť fakt, že Boh stvoril muža, aby bol mužom, a ženu, aby bola ženou.

 

Boh prikázal mužovi a žene, aby boli plodní a množili sa a my nemáme žiadny dôvod sa domnievať, že márnili čas neposlúchaním týchto inštrukcií. Adam pocítil prvý záblesk toho, čo znamená byť mužom, hneď ako prvýkrát uzrel Evu. Prvýkrát okúsil pocit, ktorý ho viedol stať sa fyzicky jedným - byť jedno so svojou novou nevestou. Spája totiž muža neúprosne s jeho úlohou živiteľa a ženu s jej vzťahovou úlohou vychovávateľky. Boh neskôr posilnil toto rozdelenie tým, že nazval muža, ktorý nie je schopný uživiť svoju rodinu, "horším ako neveriaci" (1 Tim 5,8). A prikázal ženám, aby "mali rady svojich mužov, milovali deti, aby boli rozumné, cudné, starostlivé o dom, dobrotivé, podriadené svojim mužom, aby sa nehanobilo Božie slovo (Tit 2,4 - 5). Boh tak povolal mužov a ženy do úloh, ktoré pre nich určil. Avšak sexuálna iniciatíva a zabezpečenie rodiny definuje len časť z toho, čo znamená byť mužom. Tieto funkcie nevytvárajú celú  podstatu mužnosti. Keď budeme dlhšie skúmať rozdiely medzi mužom a ženou, vnikneme hlbšie do Pánových úmyslov.

 

o. Lukáš


 

Katechéza: Kresťanský manžel

Znovudefinovaná mužskosť

 

V druhej kapitole Genezis sa nachádza "prameň" mužnosti. Každý muž má v sebe čosi za kráľa, bojovníka, radcu a priateľa. Tieto vlastnosti pretrvávajú v mužskej duši od prvých chvíľ stvorenia a vložil ich tam Boh. Ale prvý pád ľudí hneď dvoma spôsobmi narušil obraz muža ako vodcu. Muž je sebecký diktátor, ktorý svoje okolie využíva, alebo ešte častejšie sa stáva pasívnym a odovzdal svoju vodcovskú zodpovednosť ženám vo svojom okolí. Prvotný hriech má viac dočinenia s Adamom, ktorý stál v tom čase po Evinom boku a s jeho mlčaním nič neurobil, aby zachránil Evu.

Jedného dňa prichádza k otcovi jeho syn a pýta sa ho:  Oci, aký je rozdiel medzi mužom a ženou?

Otec mu odpovedá: Vieš synu, rozdeľujeme sa "intímnymi časťami tela."

Syn sa pozrie na otca a vraví mu: A čo ešte odlišuje mužov od žien?

Pri týchto slovách otec stratil reč.

Ešte aj dospelí muži majú dnes často zmätok v tom, čo znamená byť mužom. V dobrom či v zlom nikto neovplyvnil naše chápanie vlastnej mužnosti viac ako naši otcovia. Naše životy sú poznačené ich životom, ich modelom,ich radami alebo ich absenciou. Postupne ako chlapci rastú, začínajú svoj súboj s tým, čo znamená byť mužom. Chlapci takmer automaticky začínajú napodobňovať svojich otcov a práve otec je ten, ktorý tvorí obraz muža v očiach syna.

Na začiatku 20 st. vyrastali chlapci v domácnostiach, v ktorých dominovali ženy. Prečo? Muži odchádzali z polí za prácou do tovární, kde pracujú 6 dní a často 10 až 12 hodín denne, aby uživili svoje rodiny. Odkaz pre chlapcov je: Mužnosť je definovaná trhom a ekonomikou.

Syn nepracuje po boku svojho otca, aby v čase žatvy priniesli úrodu domov.

Najsilnejšia definícia mužnosti: Odchádza skoro ráno do práce a domov sa unavený vracia na sklonku dňa. Chlapec teda videl a vidí, že hlavným poslaním muža a to čo ho ako muža definuje, je schopnosť zabezpečiť rodine dostatok materiálnych statkov.

A tak chlapci nemajú svoje vzory doma, nevidia ich tak, aby zistili, čo znamená byť mužom, musia sa pozerať iným smerom. A tým iným smerom sú médiá.Televízia, filmy, šport ponúkajú chlapcom novú definíciu toho, čo robí muža "skutočným" mužom. Je to takmer pravý opak domáceho muža. Zabudnite na citlivosť a zodpovednosť, "skutočným" mužom je mocný, nebojácny, je to hrdina, ktorý používa silu, aby dosiahol svoje ciele. Je to bojovník.

Predstava muža ako bojovníka nás priťahuje, pretože odráža - a nevyhnutne skresľuje - niečo, čo je v každom mužovi. Keď sa muž začne pozerať na svoju silu ako jedinú vlastnosť, ktorá je značkou jeho mužnosti, stane sa z neho groteskná karikatúra autentickej mužnosti.

 

o. Lukáš

 

Bdejte (Mt 24, 42)

.Zdá sa, že kamkoľvek sa v dnešnej dobe pohneš, zovšadiaľ sa na teba valia požiadavky, aby si bol na niečo pripravený. Či už sú to praktické záležitosti, ako napríklad odchod do dôchodku, alebo prírodné katastrofy, alebo to môžu byť aj celkom neobvyklé situácie, napríklad koniec sveta. Samozrejme, musíme sa pripravovať aj na sviatky, ktoré možno budú kombináciou oboch druhov situácií - bežných aj neobvyklých! Uprostred tohto hluku sa nám prihovára tichý, nežný hlas, ktorý nás vyzýva: "Pripravte cestu Pánovi!" Pripravuj si srdce a myseľ. Upriamuj svoj pohľad na Dieťa v jasliach. Aspoň trochu sa vyhýbaj náporu materializmu a pripravuj sa na prijatie darov, ktoré má pre teba v tento  čas Filipovky prichystané Boh. Presne tak, tvoj nebeský Otec má pre teba pripravených veľa darov. Do tvojich dní ti chce dať svoju oporu a radosť. Uprostred skúšky ti chce darovať pokoj. Chce ti dať radosť, ktorá nespočíva v naplnení túžob, ale v jeho neustálej prítomnosti. Dokonca ti chce darovať nádej a energiu, keď sa ocitneš na pokraji svojich síl! Ak si to nedokážeš predstaviť, porozmýšľaj o svojom srdci. Ty predsa vieš, ako obdarovať ľudí, ktorých máš rád. Robíš to takmer inštinktívne! Nuž, Boh ťa miluje úplne bezhranične, so všetkým. Svoju lásku ti chce ukázať jasným, konkrétnym spôsobom. Podobne ako ty ani on sa tomu nevyhýba. Chce ti dať najavo, ako veľa pre neho znamenáš.Premeň si tento  čas Filipovky na obdobie horlivého očakávania. Každý deň si vyhraď čas na rozhovor - a počúvanie - s Bohom. Stíš si srdce a čakaj na jeho tichý hlas, ktorý sa ti
prihovorí. Chce ti všeličo povedať. Urob to a nechaj sa prekvapiť tým, čo bude konať Boh počas tvojej prípravy na narodenie Ježiša. Uver tomu, že Boh ti naozaj chce urobiť radosť!


Otče, túžim dostať všetko, čo máš pre mňa v tento  čas Filipovky pripravené. Pomáhaj mi zostať v tvojej blízkosti, v očakávaní, aby som mohol prijať tvoje dary.


Zdroj:  časopis Slovo medzi nami

"Teraz teda už niet odsúdenia pre tých, čo sú v Kristovi Ježišovi"(Rim 8, 1).

Keď svätý Pavol uzavrel svoje učenie o moci kríža Ježiša Krista, zameral svoju pozornosť na to, že Ježiš neprišiel, aby nás odsúdil, ale aby nás spasil. V dôsledku prvotného hriechu bol už svet, do ktorého Ježiš vstúpil, odsúdený. Ale mocou Ježišovho vykúpenia na kríži bolo toto odsúdenie zrušené. Každý, kto verí a dá sa pokrstiť, v Ježišovi dostáva prísľub večného života. V ňom môžeme
byť my všetci oslobodení od viny a súženia, obáv a starostí. Toto je tá "dobrá zvesť" evanjeliového posolstva! No svätý Pavol vzápätí dodáva, že hoci sme oslobodení od zatratenia, sme povolaní žiť podľa určitých zásad. Musíme venovať pozornosť tomu, čím sa zaoberá naša myseľ a naše srdce. Keď svoju myseľ podriadime telu - pohnútkam a túžbam našej zranenej prirodzenosti -, sme ako
deti, ktoré sa búria voči rodičom. Môžeme ublížiť sebe aj ľuďom okolo seba, neuvedomujúc si často ani dôsledky svojich rozhodnutí. Ale keď upriamime svoju myseľ na Svätého Ducha  - na jeho moc a milosť, na jeho prikázanie žiť v láske a spravodlivosti -, zakúsime pokoj a bezpečie, ktoré plynie z vedomia, že sme pod ochranou milujúceho Otca. Životné skúsenosti nám jasne dokazujú, že nie je vždy ľahké kráčať podľa Božej vôle. Niekedy je ťažké poslúchnuť Svätého Ducha , ktorý sa nám prihovára vo svedomí. Niekedy je dokonca ťažké iba si ho vypočuť a spoznať, čo od nás žiada! Preto nás môžu upokojiť dve veci. Po prvé: návyk poslušnosti, dôvery a odovzdania sa stáva o to ľahším, o čo dlhšie ho budeme trénovať. A po druhé: Boh neočakáva, že budeme dokonalí. Máme sa len čo najviac usilovať odovzdať sa Svätému Duchu . A keď neuspejeme, máme pokorne ľutovať. Boh od nás nežiada nemožné. On je na našej strane. On odstránil odsúdenie. Želá si len jediné - aby si sa prišiel učiť jeho spôsobu života.Ježišu, milujem ťa. Otvor mi oči svojím Svätým Duchom , aby som videl povolanie a milosť, ktoré si mi dal.Zdroj: časopis Slovo medzi nami

"Radujte sa, že sú vaše mená zapísané v nebi" (Lk 10, 20)

Všimol si si niekedy, ako sa malé dieťa dokáže tešiť z nového darčeka? Všade ho berie so sebou, celý deň sa s ním hrá a zabudne na všetko ostatné - niekedy dokonca aj na toho, kto mu ho daroval! Darček sa stane jeho obľúbenou hračkou, až kým ju časom nenahradí niečo iné. A tak to pokračuje, až kým dieťa nevyrastie a neuvedomí si, že v živote je toho omnoho viac ako len hračky a hry.Týmto spôsobom môžeme chápať aj nadšenie učeníkov z novej moci uzdravovať a vyháňať zlých duchov, ktorá im bola daná. Ľahko si môžeme predstaviť, akí boli uchvátení týmto darom. Predstav si, že vidíš človeka zviazaného silami temnôt, ako je odrazu oslobodený. Alebo niekoho, kto bol dlhé roky chorý a po tvojej modlitbe sa úplne uzdravil. Možno by si sa začal považovať za exorcistu alebo liečiteľa. Možno by ťa tento dar tak uchvátil, že by si aj zabudol, odkiaľ ho máš!Nie sú to, pravdaže, malé dary. Ale nie sú ani najväčšie. Tým najväčším a najvzácnejším darom, ktorý si dostal, je to, že tvoje meno je zapísané v nebi. Žiaden iný dar, ani veľký, ani malý, sa mu nevyrovná. Vďaka tomuto daru máš výsadu volať všemohúceho Boha svojím Otcom. Vďaka nemu prebýva v tvojom srdci Svätý Duch ,ktorý ťa napĺňa Božou láskou a múdrosťou. A vďaka nemu si tiež súčasťou obrovskej milujúcej rodiny - Cirkvi! Kedy si naposledy poslúchol Ježišovu radu a tešil sa, lebo tvoje meno je zapísané v nebi? Hoci ti Pán dal rôzne iné dary, talenty a milosti, tento dar žiari nad všetko ostatné. Tak mu ukáž, ako veľmi si to vážiš! Venuj dnešnú modlitbu chvále a poďakovaniu Pánovi za svoje nebeské dedičstvo. Zaspievaj Bohu pieseň vďačnosti. Slová oslavného žalmu vyslovuj ako svoje vlastné. Alebo mu povedz vlastnými slovami, aký si vďačný. Ty si Božie dieťa stvorené pre nebo. Ako by si mohol neradovať sa?

 

Zdroj: časopis Slovo medzi nami

Viac článkov...
KONTAKT

Gréckokatolícka cirkev

Farnosť Zosnutia Presvätej Bohorodičky

Nám. P. P. Gojdiča č. 327

093 03 Vranov nad Topľou

- Čemerné

 

Farár a protopresbyter:

o. Mgr. Peter Gavaľa


0917 112 737 (Orange)

0910 314 342 (Telekom)

 

Kaplán:

o. Mgr. Matúš Sejka

0903 982 620

 

Kňaz pre nemocnicu:

o. Miroslav Janočko

0911 811 176

 

Kancelária f. ú.

Úradné hodiny: Po-Pia

Hodinu po večernej sv. liturgii.

 

IČO: 31952810

DIČ: 2021362387

 

Banka: VÚB a.s.

Číslo bankového účtu: IBAN

SK75 0200 0000 0018 2264 3632


E-mail:

gavala.peter@gmail.com

vranov.cemerne@grkatpo.sk

 

zbor@zborppgojdica.sk

zskkvv@centrum.sk


Web:

www.grkatvt.sk

www.zborppgojdica.sk

Ikona sviatku chrámu


 

Filiálka Vechec

 

Gréckokatolícky chrám

Najsvätejšieho Srdca Spasiteľa (1932)


Kto je online
Máme online 12 hostí 
Počet prístupov
Členovia : 19180
Článkov : 284
Počet zobrazení obsahu : 282345
Gréckokatolícka televízia LOGOS TV

Gréckokatolícky chrámový zbor bl. P. P. Gojdiča

Lurdy - on line

TV LUX

SLOVO

 

 

Medžugorje - on line

http://medjugorje.sk/media/99-online-vysielanie.html#live_slovak

Rádio Lumen

 

TK KBS

Fatima - on line