NÁŠ FACEBOOK

Vyhľadávanie

Liturgický poriadok

VT Čemerné

 

25. týždeň

17.6. - 23.6.2024

 

Pondelok:

liturgia  18:00

Utorok:

liturgia  18:00

Streda:

liturgia  18:00

Štvrtok:

liturgia  6:30

Piatok:

liturgia  18:00

Sobota:

liturgia  7:30

Nedeľa:

liturgia  7:30

liturgia  10:00

večiereň  15:00

Podrobnejší liturgický program - pozri:

FACEBOOK

Liturgický poriadok

Vechec

25. týždeň

17.6. - 23.6.2024

 

Pondelok:

liturgia  16:30

Utorok:

liturgia  18:00

Streda:

liturgia 18:00

Štvrtok:

liturgia  x x x

Piatok:

liturgia  18:00

-----------------------

Sobota:

liturgia  x x x

Nedeľa:

liturgia  9:00

Katolícky kalendár

byzantského obradu

KALENDÁR

Kňazi v našej farnosti

Mgr. Peter Gavaľa - farár farnosti Vranov nad Topľou - Čemerné

 

Ordinovaný: 30.06.2001 v Prešove vladykom Jánom Hirkom

 

Pôsobiská:

2001 - 2004         Správca farnosti Jarabina s výpomocou pre Litmanovú

2004 - 2011         Správca farnosti Matiaška s filiálkami Detrík a Ruská Voľa

od 15.07.2011      Menovaný za farára farnosti Vranov nad Topľou - Čemerné s filiálkou Vechec

a za protopresbytera vranovsko - čemernianského protopresbyterátu

 

Udelenie cirkevného titulu:

17. august 2013 - titul protojerej s právom nosiť zlatý kríž

 

 

o. Mgr. Matúš Sejka - kaplán farnosti Vranov nad Topľou - Čemerné

 

Ordinovaný: 16. jún 2019 Ľutina

 

Pôsobiská:

2019 -                Kaplán Vranov nad Topľou - Čemerné

Kňazi pôsobiaci v našej farnosti od r. 1749

1. Andrej Radošický                       ? - 1749

2. Daniel Tutkovič                    1797 - 1810

3. Michal Tutkovič                    1810 - 1830

4. Ján Žatkovský                     1830 - 1841

5. Anton Mankovič                   1841 - 1842

6. Andrej Samolovský              1842 - 1845

7. Andrej Kovalický                  1845 - 1849

8. Ján Grajcary                        1849 - 1869

9. Adolf Vislocký                      1869 - 1918

10. Jozef Vojtovič                     1918 - ?

11. Ján Kornel Dobrianský         1918 - 1950

12. Ján Nemčík - kaplán           1940 - 1943

13. Augustín Leukanič - kaplán  1943 - 1945

14. Jozef Dubiak - kaplán          1945 - 1945

15. Jozef Ihnát - kaplán            1945 - 1950

16. Ján Sitkár                          1968 - 1989

17. František Puci                    1989 - 1993

18. Daniel Šarišský - kaplán     1992 - 1993

19. Peter Rusnák                     1993 - 1994

20. František Takáč - kaplán     1993 - 1994

21. Peter Cap                          1994 - 1994

22. Pavol Nižník                       1994 - 1999

23. Michal Kučera                     1999 - 2011

24. Peter Vaško - kaplán           2004 - 2007

25. Ján Čekan - kaplán             2007 - 2008

26. Vojtech Lakomý - kaplán     2008 - 2009

27. Mikuláš Chanáth - kaplán    2009 - 2011

28. Peter Gavaľa                      2011 -

29. Michal Hulaj - výpom.         2003 - 2020

30. Michal Džatko - výpom.       2011 - 2019

31. Lukáš Šoltýs - kaplán          2012  - 2014

32. Tomáš Leško - kaplán          2014 -  2016

33. Matej Buk - kaplán              2018 -  2019

34. Matúš Sejka - kaplán           2019 -

 

 

Prehľad kňazov pôsobiacich v našej farnosti

 

JÁN KORNEL DOBRIANSKÝ

Narodil sa 4. septembra 1881 v obci Suchá. Teologické štúdia dokončil v roku 1908 v Prešove. V tom istom roku bol 11. októbra vysvätený na kňaza. V čase účinkovania v Čemernom dal postaviť nový žertveník, hlavný oltár, bočné oltáre, lavice a podobne. V roku 1934 vybudoval farskú budovu. Má zásluhy aj na stavbe chrámu v Juskovej Voli (1930) a vo Vechci (1932). Za titulárneho radcu a titulárneho kanonika bol menovaný v roku 1920. V roku 1950 vystúpil z Gréckokatolíckej cirkvi a vstúpil do Pravoslávnej cirkvi. V Čemernom pôsobil od roku 1918 do roku 1952.

 

JÁN SITKÁR, tit. arcidekan, 1954 - 1989

Narodil sa 16. mája 1931 v obci Veľaty. Bol pokrstený 19. mája 1931. Po teologických štúdiách bol v roku 1954 vysvätený za kňaza Pravoslávnej cirkvi. Od 15. apríla 1954 pôsobil v Čemernom ako výpomocný duchovný a od októbra 1954 ako farár a pôsobil tu až do svojho odchodu do dôchodku. Po čiastočnom uvoľnení ľadov komunistickej moci voči Gréckokatolíckej cirkvi bol po žiadosti prečítanej pri nedeľnej sv. liturgii spolu s veriacimi prijatý bl. biskupom Vasiľom Hopkom do Gréckokatolíckej cirkvi s povolením vykonávať kňazskú službu odo dňa 29. júla 1968. Je však potrebné zdôrazniť, že o. Ján sa (podľa vyjadrení jeho súčasníkov) nikdy necítil byť pravoslávnym kňazom a bol veriacimi prijímaný veľmi pozitívne. Počas jeho dlhého pôsobenia vykonal veľa užitočných činov a významne prispel k obnove a rekonštrukcii chrámu. Po odchode do dôchodku 1. októbra 1989 býval vo Vranove nad Topľou a takmer do posledného dňa slúžil sv. liturgie či spovedal. Po ťažkej chorobe odišiel 6. januára 2004 do večnosti. Pochovaný je vo Vranove nad Topľou na mestskom cintoríne.

 

ThLic. FRANTIŠEK PUCI, 1989 - 1993

 

Ordinovaný bol 12. júna 1983. Vo farnosti Čemerné pôsobil od roku 1989 až do roku 1993. V rokoch 1991 - 1993 bol okresným dekanom vranovského dekanátu. Počas jeho pôsobenia vo farnosti bola postavená farská budova a sväté liturgie sa začali slúžiť v slovenskom jazyku. Po odchode z Čemerného pôsobil na cirkevnom súde ako promotor spravodlivosti, rektor kňazského seminára, farár vo farnosti Dvorianky. Akademický titul "lienciát teológie" dosiahol v roku 1997 po ukončení štúdia na KUL v Ľubline (Poľská republika). Momentálne pôsobí ako protopresbyter michalovského protopresbyteriátu (Košická eparchia).

 

Mgr. DANIEL ŠARIŠSKÝ - kaplán, 1992 - 1993


Po teologických štúdiách na CMBF v Bratislave a GBF v Prešove bol ordinovaný Mons. Jánom Hirkom 2. augusta 1992. Ako kaplán v Čemernom pôsobil v rokoch 1992 - 1993. Časť svojej pastorácie v Čemernom venoval práci s mládežou, pastorácii Rómov a aktivitu vyvíjal aj v zbore bl. Pavla Petra Gojdiča. Po odchode z Čemerného pôsobil v kňazskom seminári ako špirituál, vo farnosti Porúbka, v Humennom a v Humennom - Dubník. Od roku 2002 do roku 2007 pôsobil ako prefekt kňazského seminára v Prešove. Od roku 2007 bol farárom v Snine - Brehy.

 

Mgr. PETER RUSNÁK, 1993 - 1994

 

Pochádza z Humenného. Ordinovaný bol 14. júna 1987 v Prešove. V rokoch 1993 - 1994 pôsobil ako správca farnosti Čemerné a zároveň ako dekan vranovského dekanátu. Veľkú časť svojho pastoračného úsilia v Čemernom venoval práci s rómami. Po odchode z Čemerného pôsobil ako tajomník biskupského úradu, biskupský vikár, riaditeľ biskupského úradu, správca farnosti Petrová a Bardejov. Od roku 2003 pôsobil ako farár v Bratislave a protopresbyter bratislavského protopresbyteriátu. V súčasnosti je bratislavským eparchom (biskupom).

 

Mgr. PAVOL NIŽNÍK, 1994 - 1999

Narodil sa v Košiciach. Kňazskú vysviacku prijal 16. septembra 1990 v Prešove. Najprv pôsobil ako kaplán v Prešove (1990-1994). Farnosť Čemerné bola jeho druhým pôsobiskom. Počas svojho pôsobenia vykonal za pomoci veriacich rozsiahlu rekonštrukciu chrámu. Vymenila sa celá strecha s medeným plechom, zreštauroval sa celý ikonostas, vymaľoval chrám, upravila sa celá fasáda zvonka a mnohé iné. Disponuje vynikajúcimi organizačnými schopnosťami. Svojím prístupom si získal srdcia mnohých veriacich, ktorí na neho s láskou dosiaľ spomínajú. Od roku 1999 do roku 2008 pôsobil ako farár vo farnosti Ľubica.

 

 

Mgr. FRANTIŠEK TAKÁČ - kaplán, 1993 - 1994 


Narodil sa v Modre. Za kňaza bol vysvätený v roku 1992. Od roku 1992 do roku 1994 pôsobil ako administrátor farnosti Ruská Nová Ves. Vo farnosti Čemerné pôsobil ako kaplán v rokoch 1993 - 1994. Neskôr v roku 1994 pôsobil ako farár v Sedliskách a vo Vyšnom Kazimíri. Od roku 1996 v Helcmanovciach a od 2.8.2009 bol vo farnosti Šumiac. (viac info na: www.cirkevsumiac.webgarden.cz)

 

 

Mgr. PETER CAP, 1994


Narodil sa v Sečovciach a ordinovaný bol 18. júna 1994 v Trebišove. Farnosť Čemerné bola jeho prvou farnosťou, v ktorej pôsobil. Bol správcom farnosti Kurov, Mikulášová a Bardejov - Vinbarg. Momentálne je poverený službou riaditeľa Diecézneho katechetického strediska (od r. 2004).

 

 

PaedDr. MICHAL KUČERA, 1999 - 2011


Narodil sa v dedinke Úpor. Po ukončení teologických štúdií bol ordinovaný dňa 4. júla 1965 v Prešove. Pred svojím príchodom do Čemerného pôsobil na viacerých farnostiach. V rokoch 1996 - 1999 bol rektorom kňazského seminára v Prešove a v rokoch 1996 - 1997 odborným asistentom Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulty v Prešove. V Čemernom pôsobí od roku 1999. Najprv v rokoch 1999 - 2003 ako okresný dekan vranovského dekanátu, 2003 ako protopresbyter vranovsko - čemernianského protopresbyteriátu a od roku 2004 ako farár vo farnosti Čemerné. Dňa 11. novembra 2003 bol menovaný do Kňazskej rady a 12. novembra 2003 do Zboru konzultorov. Za jeho pôsobenia sa vo farnosti rozvíjali mnohé aktivity do ktorých sa zapájal a podporoval ich nielen aktívnou pomocou, ale aj modlitbami. V júli 2011 odišiel z našej farnosti do dôchodku a pôsobil ako výpomocný duchovný vo farnosti Vranov - Juh. Dňa 23.08.2020 odišiel k Stvoriteľovi.

 

ThLic. PETER VAŠKO - kaplán, 2004 - 2007


Narodil sa v Hlinnom. Po ukončení štúdií bol 1. júla 2001 vysvätený za kňaza. Najprv pôsobil vo farnosti Rešov (2001-2004). Od decembra 2004 pôsobil v Čemernom ako kaplán. Od roku 2007 je správcom farnosti v Geraltove. Akademický titul "licenciát teológie" dosiahol na Pápežskej akadémii v Krakove v roku 2005.

 

 

Mgr. JÁN ČEKAN - kaplán, 2007 - 2008


V rokoch 2007 - 2008 bol kaplánom v Čemernom, od 2008 - 2012 bol správcom farnosti v Lipanoch.

 

 

 

ThLic. VOJTECH LAKOMÝ - kaplán, 2008 - 2009


Bol ordinovaný 15.09.2005. V rokoch 2005 - 2008 bol kaplánom v Strážskom.  V roku 2006  bol prednášajúci na Duchovnej akadémii Theodora Romžu v Užhorode. V roku 2008 kaplánom v Sobranciach a v rokoch 2008- 2009 kaplánom v Čemernom. V rokoch 2008 - 2010 bol správcom farnosti Štefurov.

 

 

Mgr. MIKULÁŠ CHANÁTH - kaplán, 2009 - 2011


Dňa 12. septembra 2009 prijal kňazskú vysviacku a do 14. júla 2011 bol kaplánom v našej farnosti. Následne pôsobil ako farár v Ihľanoch.

 

 

 

 

Mgr. MICHAL DŽATKO  - výpomocný duchovný, 2011 - 2019

Mgr. PETER GAVAĽA- farár  a protopresbyter, 2011 -

Mgr. LUKAŠ ŠOLTÝS - kaplán, 2012 - 2014

V rokoch 2012 - 2014 pôsobil v našej farnosti ako kaplán. Následne pôsobil vo farnosti Petrová.

 

 

 

 

 

Mgr.TOMÁŠ LEŠKO - kaplán, 2014 - 2016

 

 

 

 

 

 

Mgr. MATEJ BUK - kaplán, 2018 - 2019


Mgr. MATÚŠ SEJKA - kaplán, 2019 -


MICHAL HULAJ - výpomocný duchovný 2003 - 2020

17.10.2020 odišiel k svojmu Stvoriteľovi.

 

Zdroj:

FENÍK, P.: Gréckokatolícka farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. BYZANT, 2005.

ISBN 80-85581-37-X.

 

Kňazi pochádzajúci z našej farnosti

 

RNDr. BARTOLOMEJ LEŠKO, DrSc.

Narodil sa 3. júna 1918. Študoval v Gréckokatolíckom kňazskom seminári v Prešove. Kňazskú vysviacku prijal tajne v biskupskej kaplnke 1. januára 1950 z rúk blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča. Vyštudoval aj Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského a Inštitút jazykovej prípravy v Prahe. Bol veľmi činný ako geológ. Bol členom viacerých zahraničných vedeckých inštitúcií. Vystupoval na zahraničných geologických sympóziách. Plynule hovoril francúzsky a rusky. Vybavoval tajne cirkevnú agendu v Ríme počas úradných ciest. Do duchovnej služby sa zapojil až po zmene režimu v roku 1989. Publikoval niekoľko prác z histórie Gréckokatolíckej cirkvi. Zomrel na dôchodku v Bratislave 25. apríla 2000.

 

 

Mgr. PAVOL  FENÍK


V rokoch 2007 - 2009 pôsobil ako kaplán v Prešove a od roku 2009 bol správcom farnosti Bajerovce. Od roku 2011 bol správcom farnosti Staškovce.

 


Zdroj:

FENÍK, P.: Gréckokatolícka farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné. BYZANT, 2005.

ISBN 80-85581-37-X.

 

KONTAKT

Gréckokatolícka cirkev

Farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné

Nám. P. P. Gojdiča 327/2

093 03  Vranov nad Topľou

 

Farár a protopresbyter:

o. Peter Gavaľa


č.t.: 0910 314 342

 

Kaplán:

o. Matúš Sejka

č.t.: 0903 982 620

 

Kňaz pre nemocnicu:

o. Miroslav Janočko

0911 811 176

 

Kancelária f. ú.

Úradné hodiny: Po-Pia

Po telefonickom kontakte.

 

IČO: 31952810

DIČ: 2021362387

 

Banka: VÚB a.s.

Číslo účtu: IBAN

SK75 0200 0000 0018 2264 3632


E-mail:

peter.gavala@grkatpo.sk

 

zbor@zborppgojdica.sk

zskkvv@centrum.sk


Web:

www.grkatvt.sk

www.zborppgojdica.sk

Ikona sviatku chrámu


 

Filiálka Vechec

 

Gréckokatolícky chrám

Najsvätejšieho Srdca Spasiteľa (1932)


Gréckokatolícka televízia LOGOS TV

Gréckokatolícky chrámový zbor bl. P. P. Gojdiča

Lurdy - on line

TV LUX

SLOVO

 

 

Medžugorje - on line

http://medjugorje.sk/media/99-online-vysielanie.html#live_slovak

Rádio Lumen

 

TK KBS

Fatima - on line