Drahí naši veriaci.

Aktuálne informácie na  www.grkatpo.sk

Podľa rozhodnutia predsedu vlády SR, na základe Verejnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Zb. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a s prijatím tohto rozhodnutia zo strany KBS z 10.3.2020, oznamujeme všetkým kňazom, že verejné bohoslužby sú zrušené v čase od 10.03.2020 až do odvolania.


V súvislosti s týmto informujeme veriacich o nasledovnom:


1. Liturgický poriadok vo všetkých farnostiach bude zachovaný (filiálny chrám vo Vechci bude zatvorený úplne). Kňazi budú sláviť neverejné bohoslužby v pôvodnom harmonograme za zatvorenými dverami chrámu. (Naplánovaný úmysel sv. liturgie, bude zachovaný, ak nepožiadate o preloženie.) Začiatok bohoslužby v zatvorenom chráme bude oznámený zvonením chrámových zvonov. Veriacich pozývame, aby sa k bohoslužbám pridali osobnou modlitbou v rodinách alebo sledovaním prenosov bohoslužieb cez TV Logos, TV Lux, TV Zemplín, Rádio Lumen.


2. Podľa tradície východných cirkví všedné dni veľkopôstneho obdobia sú aliturgické, teda spoločenstvo cirkvi sa modlí utierne, časy a večierne s výnimkou sobôt a nedieľ. Preto ponúkame našim veriacim možnosť modliť sa tieto modlitby doma v rodinách. Texty bohoslužieb je možné nájsť na webstránke casoslov.sk alebo v mobilnej aplikácii casoslov.sk


3. Kňazov vo farnostiach prosíme, aby vhodne vybrali čas dňa, kedy bude chrám otvorený pre osobnú modlitbu mimo času bohoslužieb (vtedy bude chrám zatvorený).

Pre osobnú modlitbu má jednotlivec vyhradený čas cca 5 minút. V chráme nie sú dovolené spoločné modlitby - či už modlitba ruženca alebo iné pobožnosti. Treba zachovať posvätné ticho.

Do chrámu vstupujte s ochranným rúškom.

Veriacich vo veku 65 rokov a viac prosíme, aby zostali doma!


4. Rodina ako domáca cirkev nech sa počas nasledujúcich dvoch nedieľ stretne k spoločnej modlitbe svätého ruženca, utierne, večierne, k čítaniu Svätého písma tak, aby toto spoločenstvo domácej cirkvi (otec, mama, deti) mohli prijať Krista formou duchovného prijímania. Nedeľné liturgické texty možno nájsť na webstránke casoslov.sk alebo v mobilnej aplikácii casoslov.sk

Veľmi odporúčame sledovať nedeľné bohoslužby v priamom prenose rozhlasu, či televízie. Keďže v tieto nedele nie je možnosť byť fyzicky prítomný na svätej liturgii, všetci veriaci môžu mať pokojné svedomie, leto táto neúčasť na sv. liturgii ich v tomto prípade nezaväzuje pod ťažkým hriechom. Odporúčame, aby sa pri spoločných modlitbách  v rodinách uctieval Kristov kríž, vyložením na dôstojné miesto a zapálením sviečky.


5. V tejto situácii veriacim ponúkame i modlitbu ku klokočovskej Bohorodičke.