Modlitby k blahoslaveným

Modlitba k blahoslavenému biskupovi mučeníkovi

Pavlovi Petrovi Gojdičovi, OSBN

 

Blažený biskup, mučeník Pavol, Ty si svojou odvahou, láskou a pevnou vierou povzbudzoval svoj veriaci ľud v ťažkých chvíľach prenasledovania. Svojím utrpením a smrťou vo väzení si vydal svedectvo o viere, láske a nádeji v Božie milosrdenstvo.

Vyprosuj nám svojím príhovorom u Boha hojnosť milostí, pevnosť vo viere a horlivosť v láske, aby sa aj v našom živote oslávilo vznešené meno Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen!

 

Modlitba k blahoslavenému kňazovi

Metodovi Dominikovi Trčkovi

 

Blahoslavený Metod Dominik, ktorý si celý svoj život zasvätil Kristovi Vykupiteľovi, teraz si v nebi a máš účasť na sláve nášho Pána - zľutuj sa nado mnou biednym pútnikom, ktorý v bázni očakávam na tejto zemi to, čo sa ma dotkne vo večnosti. V tejto chvíli sa obraciam k Pánovi s touto prosbou...

Prihováraj sa za mňa u Pána, pre ktorého si podstúpil toľké utrpenie o dar milovať ho nadovšetko. Nech mi dá silu trpieť s nádejou vo všetkých protivenstvách života, aby som premohol všetky pokušenia, a tak vytrval až do smrti. Prihováraj sa za mňa, aby som sa raz mohol stať Tvojím spoločníkom, chváliť a milovať Boha. Nekonečné Dobro, ktorému už teraz hľadíš tvárou tvár. Amen!

 

Modlitba k blahoslavenému biskupovi mučeníkovi

Vasiľovi Hopkovi

 

Pane Ježišu kriste, Ty si povedal: "Kto mňa vyzná pred ľuďmi, toho aj ja vyznám pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach." Tvoj služobník blahoslavený biskup a mučeník Vasiľ Ťa vyznal pred ľuďmi tým, že aj v ťažkostiach ostal verný Tebe i Cirkvi.

Na jeho príhovor Ťa prosím o vypočutie mojej prosby ...

Pane Ježišu, pomáhaj nám radostne Ťa vyznávať pred ľuďmi, aby sa svet dozvedel o Tvojej láske a oslavoval Ťa spolu s Tvojím Otcom i Svätým Duchom teraz i vždycky i na veky vekov. Amen!


Modlitba k blaženému hieromučeníkovi

Teodorovi Romžovi

 

Blažený hieromučeník Teodor, ktorý stojíš pred Pánovou tvárou, na tvoj príhovor prosím o dar Božej milosti a lásky pre mňa, hriešneho. Ty si celý svoj život odovzdal Kristovi, zaňho si zomrel a vstúpil si tak do večného života. Celú eparchiu, všetkých nás, si odovzdal pod ochranu Božej Matky. Pros všemohúceho Pána, aby ma upevnil v láske a viere v neho; nech mi daruje pokoj srdca, aby som vydržal všetky trápenia a ťažkosti, ktoré v živote prídu. Vypros mi u Boha odpustenie hriechov, požehnanie pre môj život, nech ho žijem spravodlivo a čestne a po smrti mi daruj radosť nebeského Kráľovstva, aby som tam raz spolu s tebou a všetkými svätými chválil a oslavoval Pána. Amen!